بازخوانی پایة گزاره‌های عقل عملی در اندیشة شهیدصدر

محمدعلی اسماعیلی؛ مهری چنگی آشتیانی

دوره 20، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 133-156

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.212774.0

چکیده
  ضرورت بازگشت گزاره‌های مستنتج به گزاره‌های پایه و تشخیص آنها در دو حوزة عقل نظری و عملی از گذشتة دور کانون بررسی قرار دارد. در این میان شهیدسیدمحمدباقر صدر (1313-1359) به ارزیابی زوایای گوناگون عقل عملی پرداخته و نوآوری‌های فراوانی در این حوزه ارائه نموده که بازشناسی پایة گزاره‌های عقل عملی یکی از آنهاست که جستار حاضر با روش توصیفی تحلیلی ...  بیشتر