سبک زندگی و موانع آن در نهج البلاغه

ثریا برزگرنژاد؛ حمید حسینی؛ علی حسین احتشامی

دوره 21، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 111-132

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.220176.1016

چکیده
  مقولة «سبک زندگی» یک افزودة جدید در علوم اجتماعی و روا‌ن‌شناسی نوین است، لیکن عناصر اصلی سبک زندگی نمی‌تواند موضوع جدیدی باشد، آنچه نو و جدید به نظر می‌آید، روش‌های بررسی‌ این مقوله است و نه عناصر اصلی و سازندة آن. موضوع سبک زندگی، همواره در طول تاریخ مد نظر و دغدغة صاحبان ادیان و مکاتب بشری بوده است، پیامبران الهی از طریق ...  بیشتر