واکاوی و تبیین مفهومی و مصداقی قیاس اولویت در آیات خلقت

میثم اورنگی؛ محمدرضا امامی نیا

دوره 23، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.103664

چکیده
  قیاس اولویت به معنای قوی بودن علت حکم در فرع و سرایت حکم اصل به فرع، از براهین و قواعدی است که در قرآن استفاده شده است. از جمله موارد استفاده از این قاعده، اثبات خلق جدید و بازگرداندن موجودات (انسان) در معاد است. قرآن در مرحلة نخست برای برطرف کردن استبعاد مشرکان، خلقت جدید موجودات در معاد را با خلقت ابتدایی قیاس کرده است و بیان می دارد ...  بیشتر