اعتبار معرفت‌شناختی نظریة"معرفت قدسی" سنت‌گرایان در محک صدق و توجیه

زهرا حسینی؛ فاطمه صحرایی

دوره 22، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 47-70

چکیده
  سنت‌گرایان با دیدگاهی سلبی نسبت به معرفت‌شناسی مدرن پسادکارتی، صحبت از معرفتی کرده‌اند که دارای صبغه‌ای مابعدالطبیعی و ناظر به مراتب مختلف وجود است. آنها با حکم به عدم کفایت تجربه و استدلال که محور معرفت‌شناسی پسارنسانس هستند، منبع اصلی معرفت و دست‌یابی به حقیقت را عقل شهودی می‌انگارند. شهودگرایی در سنت‌گرایی، در حد روش باقی ...  بیشتر