معنای زندگی در ساحت اخلاق؛ پژوهشی در فلسفه ویتگنشتاین

سعیده عظیمی ترامبانیان؛ محمد علی خبری؛ محمد رضا شریف زاده

دوره 23، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 137-152

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.103540

چکیده
  مقولة اخلاق، به عنوان یکی از کلیدی‌ترین و در عین حال بحث‌برانگیزترین مسائل در عرصة تعالیم بشری، همواره مورد توجه و بحث قرار گرفته است. بررسی اصول و قواعد اخلاقی و تدوین نظریات متعدد در ‌این حوزه، به منظور یافتن بهترین مدل زندگی، به عنوان یکی از مهمترین کاوش‌های اندیشه‌ای بشر به‌شمار می‌رود. پژوهش حاضر با واکاوی آراء ویتگنشتاین، ...  بیشتر