بررسی پذیرش حاکمیت اراده در ایقاعات در حقوق ایران و انگلیس

سیدمحسن صالحی ابری؛ مجتبی نیک دوستی؛ محمد جعفری فشارکی

دوره 6، 3-4 ، مهر 1385

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی  پذیرش حاکمیت اراده در ایقاعات درحقوق ایران و انگلیس می باشد. اصل حاکمیت اراده در نظام رومی- ژرمنی مدرن به معنای مبنا بودن ارادة انسان در مشروعیت تعهدات و اعمال حقوقی است، این تنها ارادة طرفین می باشد که اعمال حقوقی را ایجاد و مشروع می کند و اگر محدودیتی هم وجود دارد این محدودیت  به خاطر قانون ایجاد شده است. در ...  بیشتر