بررسی انتقادی نسبت تجرد ادراک با ثبات تغیر

مهدی اسدی

دوره 22، شماره 2 ، آبان 1401، ، صفحه 57-78

https://doi.org/10.52547/jipt.2022.227766.1288

چکیده
  علامه طباطبایی در توجیه مباحث معرفتی گره‌خورده به تجرد، از جمله توجیه تجرد ادراک‌های حسی و توجیه سریان علم در جهان ماده و چگونگی معلوم واقع‌شدن امور مادی، ثبات تغیر را پیش‌می‌کشد و در استدلال خود می‌گوید تغیر در تغیر خود ثابت است. هدف اصلی این نوشتار آن است که بکوشد به‌گونه‌ای جامع به بررسی انتقادی همین تعبیر پارادوکسیکال ثبات ...  بیشتر