انسان‌شناسی سلوکی، عرفانی ابن‌سینا در رسالـة الطیر

اکبر عروتی موفق؛ ابوالقاسم اسدی

دوره 23، شماره 3 ، دی 1402، ، صفحه 107-136

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.232424.1439

چکیده
  رسالـة‌الطیر یکی از سه رسالة رمزی و تمثیلی ابن‌سیناست که به اتفاق حی‌بن‌یقظان و سلامان و ابسال، دوره‌ای از سیر و سلوک عقلانی و معنوی را به زبان رمز بیان کرده است. او در این رساله، هبوط نفس را از جهان ارواح به عالم خاکی و عروج نفس ناطقة انسانى از مرتبة تعلقات جسمانى و گرفتار آمدن در دام وابستگی‌های دنیایی را تا مراتب عالى کمال روحانى ...  بیشتر

تأثیر انسان‌شناسی برحکومت دینی از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی زید عزه

محمدمهدی باباپور گل افشانی

دوره 14، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
  یکی از محورهای بنیاد دینی حکومت، مبانی آن است و نوع نگرش به این مبانی، حکومت‌ها را از هم متمایز می‌کند. انسان‌شناسی یکی از این مبانی است که در این نوشتار ضمن تبیین روش‌های مختلف انسان شناسی و ابعاد و مراتب وجودی انسان، به تأثیر آن بر هر یک از قوانین حکومت دینی، حاکمان این حکومت و مردم در حکومت مبتنی بر دین پرداخته خواهد شد. کانون تبیین‌های ...  بیشتر

بایسته های تحقیق در فلسفة اسلامی

بیوک علیزاده

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  از جمله اتهامات ناروایی که بر فلسفة اسلامی وارد شده، این است که آنچه فلسفة اسلامی نامیده می‌شود، اگر هم جایز باشد بر آن نام فلسفه اطلاق و آن را مقید به قید «اسلامی» کنیم، همانی است که فیلسوفان درجه اولی همچون ابن‌سینا، شیخ اشراق و ملاصدرا بیان کرده‌اند و اگر از اشکال ناکارامدی آن صرف‌نظر کنیم، هیچ جای توسعه‌ای در آن نیست. از این ...  بیشتر

فارابی و ماکیاولی

سید حسن اخلاق

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1388

چکیده
  شاید کنارهم نهادن نام فارابی و ماکیاولی شگفت‌انگیز بنماید، اما ذات واحد فلسفه مبنایی برای نگاه تطبیقی به آن دو مهیا می‌سازد. مقالة حاضر می‌کوشد در پژوهشی جدید نگاهی تطبیقی به فلسفة سیاسی این دو فرد تاثیرگذار در فلسفة سیاسی اسلام و فلسفة سیاسی جدید غرب بیندازد. بدین منظور برخی آثار کمتر مورد توجه قرار گرفتة فارابی و رساله‌های سیاسی ...  بیشتر