بررسی مبانی معرفت ودلالت‌های تربیتی آن در اندیشة امام خمینی«ره»

حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ نفیسه اهل سرمدی؛ مریم انصاری

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1390

چکیده
  سخن از معرفت در ساحت فلسفه به دو صورت کلی هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی انجام می‌گیرد. این نوشتار که ادعا دارد به معرفت پژوهی در آثار حضرت امام (ره) پرداخته است در مقام تفکیک این دو ساحت نیست، بلکه بالاجمال به تبیین کلیاتی در عرصة معرفت و تأثیر آن بر فلسفة تربیتی امام می‌پردازد. مسائلی از قبیل چیستی معرفت و تعریف آن، اقسام معرفت، شرایط ...  بیشتر