بررسی شبهات مخالفان علم منطق و پاسخ های علامه طباطبایی به آنها

ابراهیم نوئی

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 61-84

چکیده
  مخالفان علم منطق از قدیم الایام با رویکردهایی متفاوت، شبهاتی را علیه منطق پژوهی وارد کرده، از ناروایی روی آوری به این دانش سخن گفته‌اند. این شبهات در یک دسته بندی قابل ارجاع به چهار دسته کلی هستند. نوشتار حاضر می‌کوشد ضمن گزارش این دسته‌ها، نشان دهد که علامه طباطبائی کوشیده است در دفاع از منطق پژوهی، پاسخ های استواری را در برابر این ...  بیشتر