تاریخمندی وحی در حکمت متعالیه؛ نقد دیدگاه دکتر سروش

محمد نجاتی؛ یاسر سالاری؛ مصطفی مجد

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 43-62

چکیده
  مساله تاریخمندی وحی، قرآن را حقیقتی تاریخی می داند که مقید به ظرفیت و آگاهی مخاطبان عصر نزول بوده و تابع شرایط اجتماعی و فرهنگی آن دوره است. معتقدان به این مبنا با تاکید بر تعامل(تاثیر و تاثر) وحی با مقتضیات مختلف عصر نزول، به انکار نزول دفعی قرآن پرداخته و جامعیت فرازمانی و فرامکانی گزاره ها و احکام وحیانی را نفی می کنند. تجربه نبوی ...  بیشتر