مبانی فلسفی فارابی در شکل دهی به نظریة رئیس اول مدینه

روح الله فدائی؛ رضا اکبریان

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 111-128

چکیده
  نظریة رئیس اول مدینة فاضله، یکی از اصلی‌ترین موضوعات مطرح شده در علم مدنی فارابی است. نسبت میان‌ این نظریه و مبانی فلسفی فارابی موضوع پژوهش حاضر بوده است که در نهایت نشـان داده می‌‌شود نظریة ریاست اول (مشتمل بر ضرورت حضور رئیس اول، ویژگی‌های رئیس اول و وظایف وی) مبتنی بر شش مقدمه دانست: فطرت اجتماعی انسان، نظریة نفوس انسانی، مفهوم ...  بیشتر