تبیین و نقد مواجهة نجفی اصفهانی با نظریة تکامل داروین

محمود رسولی؛ محسن جاهد

دوره 19، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 19-38

چکیده
  اندیشة خلقت‌‌‌گرایی موجودات در میان متکلمان اسلامی و سنت اسلامی پیشینة طولانی دارد. در این مقاله به دیدگاه نجفی اصفهانی دربارة چگونگی پیدایش انسان و استثناء بودن وی از قانون عام تکامل موجودات پرداخته شده است. وی با اتخاذ مبانی علم‌‌‌شناسی، دین‌‌‌شناسی و هرمنوتیکی خاص ، مخلوق بودن انسان در مقابل تکامل تدریجی موجودات را موجّه، ...  بیشتر