ذات و تجلی غیبی خداوند از دیدگاه ابن عربی و د لئون

مریم السادات نوابی قمصری

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.52547/jipt.2020.97411

چکیده
  مقالة حاضر پژوهش تطبیقی آراء ابن‌عربی و موسی د لئون نویسندة کتاب معروف زوهر در موضوع ذات و تجلی غیبی خداوند است. در رویکرد هستی‌شناسانه ‌این دو‌اندیشمند، در موضوع تبیین ذات خداوند و ظهور او در مراتب غیب، قرابت قابل تأملی ملاحظه می‌گردد. ذات از منظر وجودشناختی ‌این دو‌اندیشمند، در مرتبه‌ای فراتر از وجود، در ظلمت عدم است. از ظلمت، ...  بیشتر