جایگاه هنر در‌اندیشۀ ابن‌سینا و نسبت آن با عقل و عرفان

بهرام چم سورکی؛ نصرالله حکمت

دوره 21، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 127-146

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.223085.1133

چکیده
  انسان و خدا محورهای اصلی تفکر ابن‌سینا هستند. انسان به عنوان موجودی در میانۀ دنیای محسوسات، و عالم عقول و مجردات، ثمرۀ آفرینش است و به نظر او، شناخت خدا، غایت مابعدالطبیعه و مهم‌ترین بخش تفکر است، که اعتبار علوم دیگر به نسبت آن سنجیده می‌شود. برای شناخت هنر در تفکر ابن‌سینا، باید جایگاه آن را نسبت به این غایت مشخص کرد، مسئله‌ای که ...  بیشتر