نگاهی نو به نظریة نسبیت اخلاق از منظر قرآن کریم

نهله غروی نائینی؛ حمید ایماندار؛ نصرت نیلساز

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1390

چکیده
  قریب به اتفاق پژوهشگران در خصوص پاسخگویی به مسئلة اطلاق یا نسبیت اخلاق به تفسیر و توجیه آیات موهم نسبیت اخلاق پرداخته‌اند (بعد سلبی اطلاق اخلاق) و بررسی بعد ایجابی اطلاق اخلاق با نگاه قرآنی جایی در تحقیقات آنها نداشته است. افزون بر این، پژوهشگران از اهمیت نتایج مترتب بر تحلیل برخی مسائل اساسی فلسفة اخلاق از دیدگاه قرآنی در جهت حل مسئلة ...  بیشتر