جهان‌شناسی ناصرخسرو و مقایسةآن با جهان‌شناسی مانی

احمد غنی‌پور ملکشاه؛ مرتضی محسنی؛ مرضیه حقیقی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1393

چکیده
  جهان‌شناسی به معنای درک حقیقت پدیده‌های جهان، یکی از مباحث مهم فلسفی به شمار می‌آید. با وجودی که بسیاری از پژوهشگران، ناصرخسرو را فیلسوف نمی‌دانند، آثار او سرشار از اندیشه‌هایی است که به چرایی هستی و نوع تلقی او نسبت به آفرینش و رستاخیز اشاره دارد. این رویکرد بیش از پیش تحت تأثیر علوم و معارف و آیین‌هایی است که در عصر وی رواج داشته ...  بیشتر