تاریخمندی وحی در حکمت متعالیه؛ نقد دیدگاه دکتر سروش

محمد نجاتی؛ یاسر سالاری؛ مصطفی مجد

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 43-62

چکیده
  مساله تاریخمندی وحی، قرآن را حقیقتی تاریخی می داند که مقید به ظرفیت و آگاهی مخاطبان عصر نزول بوده و تابع شرایط اجتماعی و فرهنگی آن دوره است. معتقدان به این مبنا با تاکید بر تعامل(تاثیر و تاثر) وحی با مقتضیات مختلف عصر نزول، به انکار نزول دفعی قرآن پرداخته و جامعیت فرازمانی و فرامکانی گزاره ها و احکام وحیانی را نفی می کنند. تجربه نبوی ...  بیشتر

امکان تحصیل معرفت اطلاقی و نفس الامری در حکمت متعالیه

محمد نجاتی؛ یاسر سالاری؛ احمد بهشتی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 1-16

چکیده
  ملاصدرا در قبال مساله امکان تحصیل معرفت اطلاقی و نفس الامری برای نفس دو رویکرد کاملا متفاوت دارد. وی در نگرش عام، بنابر بر مشرب قوم، توانایی نفس انسان در شناخت حقایق اشیاء را مورد تردید قرار می دهد. صدرالمتالهین در نگرش خاص به جهت تاکید بر ماهیت وچودی و کمالی ادراکات نفس و وحدت آنها با نفس در حین ادراک، به ارائه تبیین در این خصوص می پردازد. ...  بیشتر