نظریة تأویل عرضی آیات الهیاتی قرآن در مکتب ابن‌عربی

مسعود حاجی ربیع

دوره 23، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 47-62

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.103578

چکیده
  این مقاله در مقام بررسی نظریة تأویل عرضی آیات الهیاتی قرآن ( آیات ناظر به اسما و صفات خداوند) در مکتب ابن‌عربی است. مسئلة تأویل عرضی از مسائل مهم مکتب ابن‌عربی است و در چگونگی تأویل آیات الهیاتی قرآن مؤثر است. تأویل به دو روش امکان پدیر است: طولی و عرضی. در این مبحث تأویل به معنای فرارفتن از سطح ظاهر آیات الهیاتی به سطح باطن آن‌ها و دریافت ...  بیشتر

تأویل در ‌اندیشة ابن عربی و ابن‌سینا

مسعود حاجی ربیع

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 85-102

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.220486.1025

چکیده
  نویسنده ‌ این اثر در مقام طرح‌اندیشة ابن‌سینا(416- 359 ق) در باب چیستی، چرایی، مبانی، قلمرو و چگونگی تأویل و تبیین عرفانی آن است. نزد ابن‌سینا تأویل بر عمل زدودن حجاب از چهرة حقیقت برای رسیدن به چهرة ناب آن اطلاق می‌شود که در خواب و دین پیاده می‌شود. چرایی تأویل را ذات پیچیدة حقیقت و نیاز انسان به شکافتن آن موجه می‌کند. عارف بر اساس آموزة ...  بیشتر

بررسی منشأ تعین اختیار در اعیان ثابته

مسعود حاجی ربیع؛ محمد حسن مهدی پور

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 71-90

https://doi.org/10.52547/jipt.2020.97377

چکیده
  تحلیلی که عرفا از نحوة تکون و شاکله‌بندی اعیان ثابته در تعینات حقی ارائه می‌‌کنند‌ایا قابلیت تعین اختیاریِ حقیقت اختیار در اعیان ثابته را دارد یا نه؟ غالب عرفا معتقدند که اعیان ثابته موجودات مختار، تمام استعدادهای ثبوت یافته مخصوص به خود را در مرتبة علم ذاتی حق تعالی، از ازل الی الابد به صورت ذاتی، لایتغیر و ثبوتی دارا بوده و حقیقت ...  بیشتر

مبانی تاویل در مکتب ابن عربی و نظرگاه علامه طباطبایی

مسعود حاجی ربیع

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 77-100

چکیده
  در این مقاله به تحقیق در مبانی تأویل در مکتب ابن عربی و نظرگاه علامه طباطبایی پرداخته ایم. در عرفان، مقوله "تأویل" عنصر مؤثری در فهم قرآن و متون روایی است. آن چه در تأویل عرفانی به دست می آید معانی باطنی ای است که بدون حفظ ظواهر حجیت ندارد. نویسنده در این تحقیق می کوشد تا مبانی اندیشه عارف را در مقوله تأویل به دست آورد. افزون بر طرح مبانی ...  بیشتر