ملاک ابزاری بودن یک دانش با نگاه به علم منطق

مجتبی قربانی؛ سید احمد غفاری قره باغ

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 1-16

چکیده
  در یک دسته‌بندی، علوم به آلی و اصالی تقسیم می‌‌شوند. علومی مانند منطق، اصول فقه و جبر به مثابه علوم آلی و سایر علوم مانند فلسفه، فقه و حساب، به‌مثابه علوم اصالی مطرح می‌‌شوند. آلی و اصالی بودن دو اصطلاح‌اند که البته تعریف دقیقی از آن‌‌ها ارائه نشده است. برای فهم ملاک‌این دو علم، باید به فهم متعارف علم‌شناسان از‌این دو اصطلاح ...  بیشتر

بازنگری در باب ارتباط معرفت پیشینی و ضرورت

سید احمد غفاری قره باغ

دوره 16، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 39-60

چکیده
  معرفت پیشینی دارای تعاریف زیادی در فلسفة غرب دارد که رایج‌ترین آنها، استقلال توجیه گزاره از تجربة حسّی است. تجربه در تعریف فوق، باید به معنای تجربة حسّی ظاهری، تعبیر شود؛ چرا که در غیر این‌صورت، این تقسیم، از بین می‌رود و مصداقی برای گزارة پیشینی باقی نمی‌ماند. ضرورت در محلّ بحث این مقاله، به معنای وجوب است که یکی از مواد ثلاث مطرح ...  بیشتر

بررسی و تحلیل هستی‌شناختی ادراک عقلی از دیدگاه ابن‌سینا

سیداحمد غفاری قره باغ؛ حمزه حمزه

دوره 15، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 1-19

چکیده
  ادراک دارای انواع گوناگون است و مهمترین آنها، ادراک عقلی است. شناخت حقیقت و چگونگی حصول این ادراک ، یکی از مسائل مهم در فلسفه به‌شمار می‌رود. ابن سینا ره در این موضوع معتقد به دو رویکرد است؛ رویکرد اول همان نظریه تجرید است، یعنی تجرید ماهیت از عوارض غریبه آن. ابن سینا ادراک را حاصل انتزاع صورت شیء خارجی و حلولش در نفس می‏داند. به عبارت ...  بیشتر