وظایف‌ اخلاقی در دیدگاه دیوید راس

حسین اترک

دوره 8، شماره 4 ، دی 1387

چکیده
  سر ویلیام دیوید راس برجسته‌ترین چهرة اخلاق وظیفه‌گرا پس از کانت است. در این مقاله، به تبیین نظریة ابتکاری او مبنی بر تفکیک «وظایف اخلاقی در نگاه نخست» از «وظایف در مقام عمل» برای حل مشکل تعارض وظایف، که اخلاق کانت با آن مواجه بود، می‌پردازیم. همچنین برخی از آراء مهم فرا اخلاقی او را که در دیدگاه هنجاری مؤثر است، بیان خواهیم کرد. راس ...  بیشتر