بررسی هستی و چیستی «هنر متعالی» از منظر حکمت متعالیه

سید نورالدین محمودی

دوره 21، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 25-48

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.222217.1092

چکیده
  از ویژگی‌های برجستة حکمت متعالیه، توجهی است که به زیبایی در صنایع لطیفه دارد. ملاصدرا از منظر وجودشناسی به هنر و زیبایی‌شناسی هنری و ارتباط عشق و هنر و توانمندی‌های نهفته در هنر نگاه کرده و به ‌جزییاتی پرداخته که در افق زیبایی‌شناسی قابل توجه و تأمل است. طبق مفروضات هستی شناختی و انسان شناختی ملاصدرا، انسان دارای عوالمی است و هنر ...  بیشتر

جایگاه هنر در‌اندیشۀ ابن‌سینا و نسبت آن با عقل و عرفان

بهرام چم سورکی؛ نصرالله حکمت

دوره 21، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 127-146

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.223085.1133

چکیده
  انسان و خدا محورهای اصلی تفکر ابن‌سینا هستند. انسان به عنوان موجودی در میانۀ دنیای محسوسات، و عالم عقول و مجردات، ثمرۀ آفرینش است و به نظر او، شناخت خدا، غایت مابعدالطبیعه و مهم‌ترین بخش تفکر است، که اعتبار علوم دیگر به نسبت آن سنجیده می‌شود. برای شناخت هنر در تفکر ابن‌سینا، باید جایگاه آن را نسبت به این غایت مشخص کرد، مسئله‌ای که ...  بیشتر

پدیداری آفرینش‌های هنری بر اساس نظر نهایی در نفس شناسی صدرایی

علی بابایی؛ مهدی سعادتمند

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 67-84

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.220570.1028

چکیده
  اهل حکمت، هنر را زائیده نیروی خیال می‌دانند. در نظر ایشان استناد حقیقی هنر به این نیرو وابسته به وجود مستقل قوة خیال است. در حالی که مطابق نظر نهایی حکمت صدرایی که مبتنی بر وحدت نفس و کل‌القوا بودن آن است، همة قوا، عین‌الربط به نفس‌اند. بر این مبنا، پرسش از چگونگی آفرینش‌ آثار هنری از نفس چنین پاسخ داده می‌شود که؛ خیال، شأنِ نفس و ...  بیشتر