بایسته های تحقیق در فلسفة اسلامی

بیوک علیزاده

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  از جمله اتهامات ناروایی که بر فلسفة اسلامی وارد شده، این است که آنچه فلسفة اسلامی نامیده می‌شود، اگر هم جایز باشد بر آن نام فلسفه اطلاق و آن را مقید به قید «اسلامی» کنیم، همانی است که فیلسوفان درجه اولی همچون ابن‌سینا، شیخ اشراق و ملاصدرا بیان کرده‌اند و اگر از اشکال ناکارامدی آن صرف‌نظر کنیم، هیچ جای توسعه‌ای در آن نیست. از این ...  بیشتر