رویکردی فلسفی – کلامی به آموزة بداء بر مبنای اسلوب تحلیلی

رضا محمدزاده؛ جواد طاهری

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1390

چکیده
  بداء آموزه‌ای مهم در مذهب شیعة امامیه به شمار می‌رود. اهل تسنن، گویی، در کتب اعتقادی روایی خود این آموزه را بدعتی آشکار در مبانی اعتقادی اسلام انگاشته و آن ‌را مورد رد و انکار قرار داده‌اند. امامیه بر این باور است که تبیین درست و حقیقی بداء می‌تواند راه را برای پذیرش آن از سوی تمامی مسلمانان بویژه اهل تسنن هموار سازد. بر این اساس تلاش‌های ...  بیشتر