پیامدهای کلامی تصرفات بشر در خلقت

ابوالفضل کیاشمشکی؛ مهدی نکوئی سامانی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1391

چکیده
  در این مقاله « پیامدهای کلامی تصرفات بشر در خلقت » بررسی می‌شود و این موضوع از آن جهت دارای اهمیت و در‌خور پژوهش است که برخی از تصرفات بشر در مخلوقات الهی، موجب بروز شبهات وچالش‌های کلامی گوناگونی شده است. پس از اشاره به نمونه‌هایی از تصرفات بشر، پیامدهای کلامی این گونه تصرفات، بررسی وتحلیل و بر اساس مبانی و پیش‌فرض‌های فلسفی و ...  بیشتر