تأثیر انسان‌شناسی برحکومت دینی از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی زید عزه

محمدمهدی باباپور گل افشانی

دوره 14، شماره 4 ، دی 1393

چکیده
  یکی از محورهای بنیاد دینی حکومت، مبانی آن است و نوع نگرش به این مبانی، حکومت‌ها را از هم متمایز می‌کند. انسان‌شناسی یکی از این مبانی است که در این نوشتار ضمن تبیین روش‌های مختلف انسان شناسی و ابعاد و مراتب وجودی انسان، به تأثیر آن بر هر یک از قوانین حکومت دینی، حاکمان این حکومت و مردم در حکومت مبتنی بر دین پرداخته خواهد شد. کانون تبیین‌های ...  بیشتر