تمایز ابن سینا و سهروردی در تمایز وجود و ماهیت

حمید حسنی؛ رضا اکبریان

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 1-20

چکیده
  ابن سینا، نظام فلسفی خویش را بر اصل تمایز وجود و ماهیت مبتنی ساخته است، اما، برخی دیگر از فلاسفه و متفکرین در جهان اسلام شدیدا این سخن ابن سینا را مورد انتقاد قرار داده اند. از گذشته عقیده بسیاری از صاحب نظران بر این بوده، و هنوز هم عقیده بسیاری بر این است، که، گروهی از این منتقدان، از جمله سهروردی و ابن رشد، در فهم منظور ابن سینا از این ...  بیشتر