تحلیل انتقادی نظریه فخر رازی دربارة تکثر ماهیات انسانی

حسین گرامی

دوره 21، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 87-110

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.213616.0

چکیده
  یکی از مسائل بنیادین انسان شناختی که آثار متعدد کلامی دارد، وحدت یا تکثر ماهیت انسانی است. فخررازی از‌ اندیشمندان مسلمانی است که دربارة تکثر ماهیات نوعیة انسانی نظر داده و برای استدلال بر نظریة خود از آیات، روایات، استقرا، و مکاشفه استفاده کرده است. بررسی ادلة فخر نشان می‌دهد که آنها صرفاً تفاوت بین انسان‌ها را نشان می‌دهند و هیچ ...  بیشتر

رقیب انگاری خدا و طبیعت در آراء تفسیری فخر رازی

روح الله نجفی

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 1-18

چکیده
  فخرالدین رازی، از پیشوایان علم کلام و از مفسران شهیر قرآن است که در قرن ششم و هفتم هجری می‌‌زیست. پژوهش حاضر بر آن است تا از نسبت خدا و طبیعت در دیدگاه‌های تفسیری فخررازی پرده بردارد. در‌ این خصوص، شواهد وافر نشان از آن دارد که خدای فخر به قوانین طبیعت پایبند نیست بلکه چه بسا مشیت او بر خلاف قوانین طبیعت رخ می‌‌دهد. افزون بر‌ این، ...  بیشتر