حدوث عالم از دیدگاه صدرالمتألهین و تطبیق آن با آیات و روایات

محسن ایزدی؛ سید محمد جواد سید هاشمی؛ علی بادپا

دوره 20، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.52547/jipt.2020.97383

چکیده
  مسئلة حدوث یا قدم زمانی عالم از مباحث مهم و محل نزاع بین حکما و متکلّمان بوده است. متکلمان اسلامی‌‌غالباً با توجه به ظاهر متون دینی معتقد به حدوث زمانی کل جهان اعم از عالم فرشتگان و عالم طبیعت شده‌اند و در مقابل آنان حکمای اسلامی‌‌مجردات و مادة اولیه عالم طبیعت را فوق زمانی دانسته و بر حدوث ذاتی تأکید داشته‌اند. ملاصدرا نیز درعین ...  بیشتر