بررسی صعود و نزول عیسی در قرآن با تکیه بر پیشینة مسیحی

روح الله نجفی

دوره 22، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 87-108

https://doi.org/10.52547/jipt.2022.224630.1187

چکیده
  فهم شایع از عبارت قرآنی «بل رفعه الله الیه»، زنده بالا برده شدن عیسی به آسمان نزد خداوند است اما برخی از نواندیشان معاصر ادعا کرده‌اند که قرآن بر زنده بودن عیسی در آسمان دلالت ندارد بلکه مراد از رفع عیسی، بالا بردن روح وی یا منزلت و درجة اوست. پژوهش حاضر نشان می‌دهد که ادعای وفات عیسی و نفی صعود او به آسمان، با قطع نظر از پیشینة ...  بیشتر