ارزیابی نگاه حداقلی به زن در عبارات ملاصدرا

سیده زهرا موسوی بایگی؛ سید محمد موسوی؛ هادی ایزانلو

دوره 22، شماره 2 ، آبان 1401، ، صفحه 151-174

https://doi.org/10.52547/jipt.2022.226679.1252

چکیده
  امروزه مسئلة زن و جایگاه هستی شناختی او، یکی از مباحث مطرح در حوزة اندیشه و علوم اجتماعی است. این مسئلة نوظهور اگرچه در اندیشة متفکران چند سدة گذشته از جمله ملاصدرا، مسبوق به سابقه نیست، اما عبارات اندک و موجزی از برخی اندیشمندان وجود دارد که با تکیه بر آن‌ها می‌توان به «ارزش انسانی زن» نزد ایشان پِی برد. در فلسفة صدرالمتالهین ...  بیشتر