نظام تابع‌‌ارزشی حاج‌حسینی

اسدالله فلاحی

دوره 23، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 21-46

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.103576

چکیده
  مرتضی حاج‌حسینی به تازگی ویراست دوم کتاب خویش طرحی نو از اصول و مبانی منطق را منتشر و مانند ویراست نخست، چهار منطق ناکلاسیک (تابع‌‌ارزشی، غیرتابع‌‌ارزشی و ترکیب‌هایی از آن دو) را معرفی کرده است. در این مقاله، صرفاً به نظام تابع‌‌ارزشی او و نقدهای صوری-ریاضی وارد به آن می‌پردازم و مباحث مربوط به نظام غیرتابع‌‌ارزشی و نیز نقدهای ...  بیشتر

استنتاج از دو ممکن نزد ابن‌سینا و رابطة آن با دو تعریف از قضایای حقیقیه و خارجیه

اسد الله فلاحى

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1392

چکیده
  استنتاج قضیة ممکنه از دو قضیة ممکنه یکی از نزاع‌های پردامنه در منطق قدیم است که ارسطو، ابن‌سینا، فخر رازی، خواجه نصیر و قطب رازی بر آن مهر تأیید زده‌اند، در حالی که خونَجی، ابهری، ارموی و کاتبی آن را مردود شمرده‌اند. شگفت این است که منطق جدید در این نزاع جانب گروه دوم را می‌گیرد. از سوی دیگر، اخیراً معلوم شده است که منطق‌دانان قدیم ...  بیشتر