بررسی اصول اولیۀ فهم عرفی از منظر توماس رید

حسینعلی نصراللهی؛ عباس یزدانی

دوره 16، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 135-158

چکیده
  هر ساختمان معرفتی ناچار از پیش فرض­هایی شروع می­شود که باید صدقشان مسلّم گرفته شود. توماس رید معتقد بود پیش فرض­های زیادی وجود دارد که عقلاء آنها را در زندگی خود مسلم فرض می­کنند و معارف خود را بر فرض صحت آنها بنا می­کنند. او سعی کرد با روشی علمی این پیش فرضها را که خود به آنها اصول اولیۀ فهم عرفی می­گوید استقراء کند؛ اصول اولیه­ای که ...  بیشتر