نقد روش شناختی جایگاه عرفان در مقام داوری در روش شناسی فلسفه ملاصدرا

حسن رهبر؛ شمس الله سراج؛ سید یحیی یثربی

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 1-20

چکیده
  یکی از مهم ترین نظریه ها در باب روش شناسی فلسفه ملاصدرا نظریه تفکیک مقام گردآوری از مقام داوری است. بر اساس این دیدگاه، ملاصدرا صرفاً در مقام گرداوری از کشف و شهود عرفانی بهره گرفته است و در مقام داوری صرفاً تکیه بر برهان به عنوان روش حقیقی فلسفه دارد. پژوهش حاضر نشان می دهد برخلاف مدعای معتقدان به نظریه مذکور، ملاصدرا در مقام داوری ...  بیشتر