بررسی دیدگاه اشاعره پیرامون وحی

نعمت الله قربانی پطرودی؛ علی علم الهدی؛ محمد رضا ضمیری

دوره 17، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 109-128

چکیده
  بحث وگفتگو پیرامون کلام الهی ازجهت انتساب به خداوندمتعال وتاثیرگسترده وعمیق آن درزندگی فردی واجتماعی متدینین، ازاهمیت فوق العاده ای برخورداراست.در این تحقیق، ویژگیهای کلام الهی از نظر اشاعره موردبررسی قرارگرفت.دراین نوشتار بعد از ذکرمقدمات، دیدگاه اشاعره درخصوص کلام الهی که معتقدند قائم به ذات،ازلی وقدیم،نفسی وغیرلفظی،واحد،متمایز ...  بیشتر