تحلیل و نقد نگرش محمد شحرور دربارة سنت نبوی

مرضیه محصص؛ هاله بادینده

دوره 19، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 87-110

چکیده
  محمد شحرور به عنوان یکی از فعالان گفتمان قرآن بسندگی معاصر، درصدد تضییق محـدودة سنـت نبـوی در سـاحت دینـداری اسـت. روزآمـدسـازی دیـن با پیـراستن آن از آموزه‌های اجتماعی سنت نبوی، آرمان مدافعان ‌این جریان به شمار می‌آید. ‌این جستار، با روش توصیفی- تحلیلی، ‌این رویکرد نواندیشی دینی را به بوتة نقد می‌گذارد. محمد شحرور از رهگذر جدا ...  بیشتر