ایمان و آمرزیدگی: تفسیر نوین مارتین لوتر

علی مرادی؛ مریم سالم

دوره 20، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 87-108

https://doi.org/10.52547/jipt.2020.97442

چکیده
  لوتر در نگرشِ الهیاتی و فلسفی ‎بسیار شبیه آگوستین و  توماس آکویناس آموزش دیده بود،  اما نظام الهیاتی آنها را در ارائة پاسخی دربارة چگونگی حصول آمرزیدگی ناکارآمد می‎دید، لذا با مراجعه به رسائل پولس بیان می‎کند که موفق به کشفِ تلقیِ جدیدی از آموزه ایمان و ارتباط آن با آمرزیدگی براساس کتاب مقدس شده است. او راه آمرزیدگی را  ...  بیشتر