تحلیل انتقادی نظریه فخر رازی دربارة تکثر ماهیات انسانی

حسین گرامی

دوره 21، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 87-110

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.213616.0

چکیده
  یکی از مسائل بنیادین انسان شناختی که آثار متعدد کلامی دارد، وحدت یا تکثر ماهیت انسانی است. فخررازی از‌ اندیشمندان مسلمانی است که دربارة تکثر ماهیات نوعیة انسانی نظر داده و برای استدلال بر نظریة خود از آیات، روایات، استقرا، و مکاشفه استفاده کرده است. بررسی ادلة فخر نشان می‌دهد که آنها صرفاً تفاوت بین انسان‌ها را نشان می‌دهند و هیچ ...  بیشتر