نحوة فاعلیت خداوند در عالم از نظر ابن‌سینا

آذر سپهوند؛ محمدحسین ایراندوست؛ اسماعیل علی‌خانی

دوره 20، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 23-44

https://doi.org/10.52547/jipt.2021.212670.0

چکیده
   ابن‌سینا برای اثبات فاعلیت ( و یا خالقیت ) خداوند که یکی از پر چالش‌ترین مسائل الهیات و فلسفه است‌، تلاش مضاعفی انجام داده است؛ چه وی در تبیین‌ این مسئله از یک سو با فیلسوفان مشّائی- که خود وی نیز از پیروان همین نحلة فلسفی است- در نزاع واختلاف است و از سوی دیگر، گرفتار مشاجره و نفی و انکار شریعتمداران در مسئله است.‌ این اختلاف به‌اندازه‌ای ...  بیشتر