تقریری جدید از دیدگاه ویلیام آلستون در باب اعتبار معرفت‌شناختی تجربة دینی

عبدالرسول کشفی؛ محمدصالح زارع‌پور

دوره 8، شماره 4 ، دی 1387

چکیده
  آیا باورهای برآمده از تجربه‌های دینی موجه هستند؟ ویلیام آلستون می‌کوشد با تکیه بر هم‌ساختاری تجربه‌های دینی با تجربه‌های حسی نشان دهد که باورهای برآمده از تجربه‌های دینی هم درست به اندازة باورهای برآمده از تجربه‌های حسی موجه هستند. در این مقاله می‌کوشیم، با رویکردی متفاوت، از دیدگاه او در این خصوص دفاع کنیم. در این خصوص، ابتدا ...  بیشتر