ایهام تعارض در تعریف ارسطو از زمان

حسن فتحی؛ سیروس علیپور

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1390

چکیده
  در تبیین و تعریفی که ارسطو از زمان عرضه می‌کند، دو جنبه را می‌توان یافت که علی‌الظاهر متعارض به نظر می‌رسند. وی، از طرفی، زمان را به «عدد حرکت از حیث پیش و پس» تعریف می‌کند و «عدد» در هیچ‌کدام از آثار او متصل دانسته نشده است. از طرف دیگر، به دلیل ارتباط زمان با حرکت، آن را متصل می‌داند؛ چون حرکت متصل است. بدین‌ترتیب، به نظر می‌آید ...  بیشتر

معنی و وجود حرکت در فلسفة ابن سینا

مهدی نجفی افرا

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1388

چکیده
  بحث مفهوم حرکت و نحوة وجود آن از مباحث جدی در حوزة طبیعیات و متافیزیک است. ابن سینا به سه تعریف اصلی در آثار خود از حرکت اشاره می کند و براساس تعاریف، حرکت را امری وجودی دانسته و معنی مقابل آن یعنی سکون را معنی عدمی می داند، اما نه عدم محض بلکه عدم ملکه است. در مورد نحوة وجود حرکت، ابن‌سینا بر حرکت توسطیه تأکید می‌کند و حرکت قطعیه را امری ...  بیشتر