تطابق ذهن و عین در معرفت‌شناسی صدرایی وکانتی

محمد کاظم علمی سولا؛ طوبی لعل صاحبی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  مسئلة عینیت یکی از عمیق‌ترین مسائلی است که همواره ذهن عموم متفکران را متوجه خود ساخته است. دو فیلسوف برجستة اسلامی و غربی، ملاصدرا و کانت، این مسئله را به نحو عمیق‌تری موردکنکاش قرار داده‌اند. این جستار در‌صدد بیان این موضوع است که مسائل پیرامون معرفت در نظرگاه ملاصدرا تنها بر مبنای اصول هستی‌شناختی وی (ذو مراتب بودن هستی و به نحو ...  بیشتر