"مکان" و"خلاء" از دیدگاه ابوعلی سینا و ابوالبرکات بغدادی

غلامحسین رحیمی؛ عبدالرسول عمادی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1390

چکیده
  مکان فضایی است که جسم در آن قرار می-گیرد و خلاء حالتی است که این فضا از هر گونه مادة فیزیکی خالی می‌شود. امروزه این دو مفهوم تقریباً بدیهی انگاشته می‌شوند، اگرچه در دانش جدید نیز این همانی قطعی میان دو مفهوم مکان و فضا وجود ندارد، اولی به جسم برمی‌گردد و دومی به محیط آن. به طور کلی دو تلقی از مکان وجود داشته است مکان به عنوان سطح خارجی ...  بیشتر