شواهدگرایی برون گرا نقدی بر نظریه ی دومنبعی توجیه معرفتی

امید کریم زاده

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 127-148

چکیده
  برخی از معرفت‌شناسان معاصر استدلال می‌کنند که توجیه معرفتی ممکن است به دو شکل کاملاً متمایز در معرض نقض قرار بگیرد. در حالت نخست که آن را نقض شواهد می‌نامند توجیه معرفتی یکسره از بین می‌رود، اما در حالت دوم که نقض حُکم نامیده می‌شود با اینکه بخشی از توجیه شخص از بین می‌رود هنوز بخش دیگری از توجیه باقی می‌ماند، بنابراین شخص در این ...  بیشتر