بررسی تأثیر غزالی بر سهروردی در مسئلة تناسخ

لیلا شیخی؛ سیدمحمد علی دیباجی

دوره 20، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 53-76

https://doi.org/10.52547/jipt.2020.97401

چکیده
  رد تناسخ و چگونگی معادجسمانی دو مسئلة مهم در فلسفه وکلام اسلامی است، چنان که هم برای اندیشمندان ادیان ومذاهب قدیم وهم برای فیلسوفان دین در عصر حاضر، دارای اهمیت است. به‌نظر می‌رسد که این دو مسئلة در نزاع غزالی با ابن‌سینا دیدگاه خاصی را برای سهروردی پدیدآورده است. سهروردی معادجسمانی را با روش نقلی اثبات کرده و معتقد است که همین بدن ...  بیشتر