ارزیابی تجربة زیبایی در افلاطون به مثابه تجربه‌ای مینوی با تکیه بر دیدگاه رودلف اتو

محمدرضا بیات؛ علیرضا طاهری سودجانی

دوره 20، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 77-100

https://doi.org/10.52547/jipt.2020.97407

چکیده
  در این مقاله با تکیه بر دیدگاه رودلف اتو دربارة تجربة مینوی از دیدگاه افلاطون دربارة تجربة زیبایی و عشق خوانشی جدید ارائه شده است که طبق آن می‌توان تجربة زیبایی و عشق در افلاطون را تجربه‌ای مینوی شمرد. تجربه‌های دینی دارای گونه‌های متنوعی هستند و نمی‌توان آنها را در یک گونه جای داد. با توجه به این پیش‌فرض، این مقاله درصدد است تا ...  بیشتر