بررسی روش فلسفی ملاصدرا در مسئلۀ علم الهی

ابوالفضل مزینانی؛ حوران اکبرزاده

دوره 17، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 37-62

چکیده
  صدرالمتألهین در مسئله علم الهی مدعی گره‌گشایی و نوآوری است. از طرف دیگر وی در این مسئله نسبت به سایر مسائل فلسفی‌اش به التقاط بیشتری متهم شده است. در پژوهش حاضر به نحو مسئله محور کوشش شده تا نشان داده شود که وی در تبیین "علم الهی" از چهار اصل روش‌شناختی که خاص فلسفۀ وی می‌باشد، بهره برده است: 1) رویکرد میان‌رشته‌ای در استفاده تلفیقی ...  بیشتر