جستاری دربارة قوة واهمه از نظر ابن‌سینا

غلامحسین عمادزاده

دوره 21، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 23-40

https://doi.org/10.52547/jipt.2022.224709.1193

چکیده
  ابن‌سینا موضوع نفس و مباحث آن را سرلوحة پیگیری‌های فلسفی خود قرار داده و تبیین‌های فلسفی او در ‌این مباحث به شیوه‌ای است که متفکران پس از او نتوانند بدون توجه به نظریات وی مسائل و مباحث نفس را بررسی کنند. یکی از موضوع‌های که در‌ این میدان به تفصیل به آن پرداخته قوای باطنی نفس است. یکی از قوای باطنی قوة واهمه است که وی از پیشتازان ...  بیشتر