ارزیابی و نقد مبانی عقیدة پیناک در «تغییرپذیری خداوند» بر مبنای کلام امامیه

محمد ابراهیم ترکمانی

دوره 22، شماره 3 ، بهمن 1401، ، صفحه 47-68

https://doi.org/10.52547/jipt.2022.227875.1293

چکیده
  ارتباط خداوند با انسان (و لوازم آن) همواره از مباحث مناقشه‌انگیز در میان الهی‌دانان بوده است. از مهم‌ترین شعب این بحث، مسئلة «تغییرپذیری» خداوند است. پیناک (از بنیان‌گذاران الهیات گشوده) معتقد است از آنجا که ـ بنا بر کتاب مقدس ـ خداوند همواره با جهان در ارتباط بوده است و همچنین تدبیر جهان متغیر منطقاً نیازمند مدبری است که بتواند ...  بیشتر