بررسی کارکرد‌های قواعد کلامی

مهدی عبدی؛ قربانعلی کریم‌زاده قراملکی؛ سعید علیزاده

دوره 23، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.48308/jipt.2023.103514

چکیده
  اعتقادات هر فردی شخصیت درونى و حقیقت وجودى او را می‌سازد و در تأمین سعادت دنیوی و اخروی او، در بعد فردی و اجتماعی، نقش اساسی ایفا می‌کند. در هندسة معارف اسلامی، علم کلام عهده‌دار معارف اعتقادی است. توسعه و تعمیق در علم کلام زمینه را برای افزایش معرفت اعتقادی افراد جامعه فراهم می‌کند. علم کلام علمی قاعده محور است؛ لذا گام اول و بنیادین ...  بیشتر